Buckingham Palace Station, London

Architektur:
SOM, New York

Fotograf:
SOM